Zamówienie publiczne. Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia

Status postępowania: WSZCZĘTE

Data wszczęcia postępowania: 16.10.2020 r.

Termin składania ofert: 26.10.2020 r. godz. 10:00

Nowe Centrum Administracyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, posiadająca nr NIP: 678-315-23-14, nr REGON: 123234688, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000532625 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę polegającą na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2022 roku”.

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

data: 21.10.2020 r.

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  – Zamawiający – informuje, iż w dniu 20 października 2020 r. wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.