Ogłoszenie o zamówieniu usługi polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Data wszczęcia postępowania: 30.09.2022 r.

Termin składania ofert: 7.10.2022 r. godz. 8:00

Data zakończenia postępowania: 12.10.2022 r.

 

Nowe Centrum Administracyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, posiadająca nr NIP: 678-315-23-14, nr REGON: 123234688, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000532625 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usługi polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 1.11.2022 do 31.10.2024”.

 

 

Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę 325.000 zł netto.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

4.10.2022 r.

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Zamawiający – informuje, iż w dniach 3 i 4 października 2022 r. wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  – Zamawiający – informuje, iż w dniu 7 października 2022 r. o godz. 12:00 miała miejsce sesja otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 1.11.2022 do 31.10.2024.

 

 

INFORMACJA O PRZEGLĄDANIU OFERT

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  – Zamawiający – informuje, iż w dniu 12 października 2022 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 można przeglądać oferty, złożone w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

 

Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację zadania do 364.241 zł netto.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Zamawiający, uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019) w wyniku badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
31-752 Kraków
NIP: 126431829