Przetarg pisemny nieograniczony na świadczenie usługi stałego kompleksowego utrzymania porządku

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Data wszczęcia postępowania: 17.11.2020 r.

Termin składania ofert: 24.11.2020 r. godz. 10:00

Data zakończenia postępowania: 27.11.2020 r.

Nowe Centrum Administracyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, posiadająca nr NIP: 678-315-23-14, nr REGON: 123234688, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000532625 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usługi stałego kompleksowego utrzymywania porządku w Budynku „S” oraz terenie okalającym, położonym w Krakowie przy ul. Ujastek 1”.

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

data: 19.11.2020 r.

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  – Zamawiający – informuje, iż w dniu 18 listopada 2020 r. wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  – Zamawiający – informuje, iż w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 11:00 miała miejsce sesja otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi stałego kompleksowego utrzymywania porządku w Budynku „S” oraz terenie okalającym, położonym w Krakowie przy ul. Ujastek 1.

 

 

INFORMACJA O PRZEGLĄDANIU OFERT

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  – Zamawiający – informuje, iż w dniach 26 i 27 listopada 2020 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 można przeglądać oferty, złożone w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Zamawiający, uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w wyniku badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Magdalena Chmiel-Czajka
Firma usługowa ISKIERKA usługi porządkowe
ul. Widokowa 23
32-010 Kocmyrzów
NIP: 682-162-13-21