Zamówienie publiczne. Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Data wszczęcia postępowania: 16.10.2020 r.

Termin składania ofert: 26.10.2020 r. godz. 10:00

Data zakończenia postępowania: 30.10.2020 r.

Nowe Centrum Administracyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, posiadająca nr NIP: 678-315-23-14, nr REGON: 123234688, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000532625 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę polegającą na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2022 roku”.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

data: 21.10.2020 r.

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  – Zamawiający – informuje, iż w dniu 20 października 2020 r. wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  – Zamawiający – informuje, iż w dniu 26 października 2020 r. o godz. 11:05 miała miejsce sesja otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę polegającą na bezpośredniej  ochronie fizycznej mienia zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 01 listopada 2020 r. do 31 października 2022 r.

 

INFORMACJA O PRZEGLĄDANIU OFERT

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  – Zamawiający – informuje, iż w dniach 27 i 28 października 2020 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 można przeglądać oferty, złożone w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Zamawiający, uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w wyniku badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

Impel Safety Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
NIP: 8992786975

Impel Defender Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
NIP: 8992786834

Impel Facility Services Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
NIP: 9542250979

Impel Provider Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
NIP: 5221045593