Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia – UNIEWAŻNIONY

Status postępowania: ZAKOŃCZONE (postępowanie unieważnione)

Data wszczęcia postępowania: 9.10.2020 r.

Data zakończenia postępowania:  16.10.2020 r.

Termin składania ofert: 19.10.2020 r. godz. 12:00

 

Nowe Centrum Administracyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, posiadająca nr NIP: 678-315-23-14, nr REGON: 123234688, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000532625 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usługi polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2022 roku

 

Do pobrania:

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

data: 13.10.2020 r.

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  – Zamawiający – informuje, iż w dniu 12 października 2020 r. wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 

Zmiana Ogłoszenia o przetargu i SIWZ

data: 13.10.2020 r.

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  – Zamawiający – informuje, iż w związku z zapytaniami do przedmiotowego postępowania, które wpłynęły w dniu 12 października 2020 r., a także rozbieżnościami pomiędzy treścią SIWZ a wzorem umowy, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający zmienia:

  1. treść pkt IV.5) Ogłoszenia o przetargu, poprzez usunięcie w ppkt 3 sformułowania „aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz”
  2. treść projektu umowny w następujący sposób:
    1. w treści §3 ust. 3 nadając mu nowe brzmienie: „Wszyscy pracownicy ochrony oddelegowani przez Wykonawcę do realizacji usługi będą posiadali przynajmniej roczne doświadczenie w sprawowaniu ochrony budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 8 000 m2.”
    2. w treści §5 ust. 5 projektu umowy, dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”
    3. w treści § 11 projektu umowy, dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.”

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

data: 14.10.2020 r.

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  – Zamawiający – informuje, iż w dniu 13 października 2020 r. wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  – Zamawiający – informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usługi polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2022 roku, zostaje unieważnione.